Poslamaýan polat argon ark kebşirleýiş simini saýlanyňyzda haýsy prinsiplere üns bermeli?

Poslamaýan polat, howa, bug we suw ýaly gowşak poslaýjy serişdeleri we kislota, aşgar we duz ýaly himiki poslaýjy serişdeleri poslamaga çydamly polat üçin umumy termin.Strengthokary kuwwatlylygy, arzan bahasy we poslama garşylygy artykmaçlyklary sebäpli, awtomatiki gurallarda we derejeli wyklýuçateller we derejeli metrler ýaly derejeli ölçeg önümlerinde giňden ulanylýar.Poslamaýan poladyň argon arkasy bilen kebşirlemegi, argonyň goragy astynda esasy metal (poslamaýan polat) we doldurgyç sim (poslamaýan polat kebşirleýiş sim) eremek arkaly emele gelen kebşirleme usulyna degişlidir.Olaryň arasynda poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýiş simini saýlamak, poslamaýan polatdan argon arkasyny kebşirlemek üçin örän möhümdir.Şeýlelik bilen, poslamaýan polat argon ark kebşirleýiş simini saýlanyňyzda haýsy ýörelgelere üns bermeli?

Umuman aýdanyňda, poslamaýan polatdan kebşirleýiş siminiň saýlama ýörelgesi, kebşirlemeli poslamaýan poladyň görnüşine, kebşirleýiş bölekleriniň hil talaplaryna, kebşirleýiş gurluşyk şertlerine (plastinkanyň galyňlygy, çukuryň görnüşi, kebşirleme ýagdaýy we ş.m.) giňişleýin göz öňünde tutulmalydyr. ), bahasy we ş.m. Aýratyn nokatlar aşakdakylar:

Kebşirlenen gurluşyň polat görnüşine görä saýlaň
1. Pes garyndyly ýokary güýçli polat üçin mehaniki häsiýetleriň talaplaryna laýyk gelýän kebşirleýji sim, esasan, “deň güýç bilen deňleşmek” ýörelgesine laýyklykda saýlanýar.
2. heatylylyga çydamly polat we howa çydamly polat üçin kebşirlenen metal bilen esasy metalyň arasyndaky himiki düzümiň yzygiderliligi ýa-da meňzeşligi esasan ýylylyga we poslama garşylyk talaplaryna laýyk gelýär.

Kebşirlenen bölekleriň hil talaplaryna (esasanam täsir berkligine) saýlaň
Bu ýörelge kebşirleýiş şertleri, çukur görnüşi, gazy garyşdyrma gatnaşygy we beýleki amal şertleri bilen baglanyşykly.Kebşirleýiş interfeýsiniň işleýşini üpjün etmek maksady bilen, kebşirlemegiň iň ýokary netijeliligini we kebşirleýiş çykdajylaryny azaldyp biljek kebşirleýiş materiallaryny saýlaň.

Kebşirleýiş ýagdaýy bilen saýlaň
Ulanylýan kebşirleýiş siminiň diametri we kebşirleýiş maşynyň häzirki bahasy kesgitlener.Kebşirleýiş ýagdaýy we tok üçin laýyk gelýän kebşirleýiş sim markasy, kebşirlenjek bölekleriň plastinka galyňlygyna we önüm öndürijiniň tanyşdyrylyşyna we dürli öndürijileriň tejribesine esaslanyp saýlanar.

Poslamaýan polatdan kebşirleýiş simleri poslamaýan polatdan birmeňzeş bolany üçin, onuň dürli markalary bar we şol bir markanyň diametri hem başga.Şonuň üçin poslamaýan polatdan kebşirleýiş simini saýlanyňyzda, kebşirleýiş siminiň modelini we diametrini saýlamak üçin ýokardaky üç ýörelgä eýermelidir.


Iş wagty: Apr-06-2022