Häzirki wagtda gutlamak bu taslamalaryň “synyny” kabul eder

Adamlaryň durmuşyny üýtgetmäge üns beriň

Şu ýyl Hailing etraby ýörelgesine eýerdi"taslamalara ünsi jemlemek we taslamalary durmuşa geçirmek","bilelikde döretmek üçin üç şäher"“Sun City”, maglumat şäheri we ylym we tehnologiýa innowasiýa şäheri, gurluşygyna goldaw berdi"üç derweze"ýokary hilli we hereketini doly öňe sürdi"sekiz garry we on kynçylyk", "bagtly salam" döwrebaplaşdyrmagyň täze syýahatynda güýçli yz galdyrdy.

Today, hailing will accept the review of these projects1

29-30-njy dekabr aralygynda şäher “üçden bir mahabat” taslamasynyň gurluşygyna gözegçilik çärelerini gurady.

Şu gün, şäher partiýasynyň komitetiniň sekretary Zhu Lifan we şäher partiýasy komitetiniň sekretarynyň orunbasary Tang chengkuai, A we B toparynyň işgärlerini Jinqiao ýörite kebşirleýiş materiallarynyň akylly önümçilik bazasy taslamasy, Fengkai kompressory we awtoulag zapas şaýlary önümçiligini synlamak üçin Hailing şäherine alyp bardylar. taslama, “Yunyong” elektron senagaty maglumat howpsuzlygy önümi taslamasy we Zhongjun World City Taslamasy.

Salam Hailing etrap partiýasynyň komitetiniň sekretary Sun Qun, Hailing etrap partiýasy komitetiniň sekretarynyň orunbasary we Hailing etrabynyň başlygy Liu Jianbo we beýleki ýolbaşçylar oňa ýoldaş boldular.

1. Jinqiao ýörite kebşirleýiş materiallary akylly önümçilik bazasy taslamasy

Today, hailing will accept the review of these projects2
Today, hailing will accept the review of these projects3

Specialörite kebşirleýiş materiallarynyň ösen akylly önümçilik liniýasyny gurmak üçin, umumy kebşirleýiş materiallarynyň umumy bahasy 500 million ýuana barabar bolan “Jinqiao” intellektual önümçilik bazasynyň taslamasy 70 mu meýdany we umumy gurluşyk meýdany 30000 inedördül metre barabardyr.Bazanyň umumy gurnama derejesi içerki hünärmen birleşigi tarapyndan bahalandyrylýar we içerki gaty kebşirleýiş material önümçiliginiň iň ýokary derejesini görkezýär.Asyl önümçilik liniýasy bilen deňeşdirilende önümçiligiň netijeliligi 125% ýokarlanýar, her inedördül metrde çykdajy 56%, 10000 ýuanyň energiýa sarp edilişi 40% azalýar we adam başyna düşýän önüm bahasy ýokarlanýar 70% ýokarlandy.

Today, hailing will accept the review of these projects4

Taslama tamamlanandan we işe girizilenden soň, poslamaýan polatdan ýörite kebşirleýiş simleriniň we materiallarynyň ýyllyk önümçiligi 50000 tonnadan, önümiň bahasy 1 milliard ýuandan, salgyt 42 million ýuandan ýokary bolar, ortaça çykdajy bahasy mu 14 million ýuandan, mu başyna ortaça salgyt 600000 ýuana, adam başyna düşýän önümiň bahasy bolsa 10 million ýuana ýeter.

2. Fengkai kompressory we awtoulag zapas şaýlaryny öndürmek taslamasy

Today, hailing will accept the review of these projects5
Today, hailing will accept the review of these projects6

Jemi 30 million dollar maýa goýum bilen “Fengkai” kompressor we awtoulag zapas şaýlaryny öndürmek taslamasy 42 Mu meýdany we 18800 inedördül metr gurluşyk meýdanyny öz içine alýar.NC önümçiligini, awtomatiki ýüklemegi we düşürmegi we onlaýn kesgitlemegi birleşdirýän akylly önümçilik ussahanasyny gurar;Taslama German Zeiss üç koordinat guralyny, Japanaponiýa Sanfeng profilometrini we welaýatda birinji derejeli takyklyk synag merkezini we täze önüm gözleg merkezini gurmak üçin beýleki takyk synag gurallaryny hödürleýär.

Today, hailing will accept the review of these projects7

Taslama tamamlanandan we işe girizilenden soň, her ýylda 20 million krank mil we 15 million silindr blok, hasap-faktura satuwy 1 milliard ýuana, 26 million ýuana salgyt tölegi we 610000 ýuana ortaça salgyt bolar.

3. “Yunyong” elektron senagatynyň maglumat howpsuzlygy önümi taslamasy

Today, hailing will accept the review of these projects8
Today, hailing will accept the review of these projects9

“Yunyong” elektron senagatynyň maglumat howpsuzlygy önümi taslamasy, Jiangsu YUNYONG Elektron Tehnologiýa Co.Jemi 300 million ýuana maýa goýum bilen, taslama alty sany awtomatiki SMT önümçilik liniýasyny gurar, “5g + AGV” işleýän robotyň sahna ulanylyşyna doly göz ýetirer, ähli faktorlary birleşdirýän akylly zawod we senagat internet ölçeg zawodyny gurar we a Hytaýda öňdebaryjy akylly önümçilik platformasy.

Today, hailing will accept the review of these projects10

Taslama tamamlanandan we işe girizilenden soň, senagat maglumat howpsuzlygy önümleriniň ýyllyk önümçiligi 1 million birlik bolar, hasap-faktura satuwy 600 million ýuana, salgyt 40 million ýuana we ortaça salgyt salynar 730000 ýuana ýeter.

4. Zhongjun World City Taslamasy

Today, hailing will accept the review of these projects11
Today, hailing will accept the review of these projects12

Taizhou Zhongjun dünýä şäheri, Jiangsu şäherindäki Zhongjun toparynyň ilkinji täjirçilik toplumy we Taizhou şäherindäki iň uly söwda toplumydyr.Taslama umumy meýdany 2 milliard ýuana we gurluşyk meýdany 196000 inedördül metre barabar bolan 71000 inedördül metr meýdany öz içine alýar.Häzirki wagtda 177 marka çözüldi, bu iň köp dükan markasynyň iň köp sanlysy we Taizhou iň giň klassifikasiýasy bolan söwda toplumy.Taslama 1500-den gowrak iş ýerini goşdy, esasy şäher sebtiniň gündogaryndaky iri söwda toplumlarynyň boşlugyny doldurdy we Taizhou şäheriniň gündogarynda senagat we şäher integrasiýasynyň ösüş depginini çaltlaşdyrdy.

Today, hailing will accept the review of these projects13

Şu aýyň 24-sinde resmi açylyşdan soň üç günde 500000 ýolagçy bolar we satuw mukdary 30 million ýuandan geçer;Gündelik ýolagçy akymynyň 50000 adamdan, işiň ilkinji ýylynda satuw mukdary 600 million ýuana, ýyllyk salgyt töleginiň bolsa 50 million ýuana ýetjekdigi çak edilýär.

Zhu Lifan söwda merkezine girdi we degişli tanyşlygy diňledi.Esasy şäher sebtiniň ýerleşişini maksat edinmelidigimizi, şäher funksiýalaryny has-da gowulandyrmalydygymyzy, şäher göterijilik ukybyny ýokarlandyrmalydygymyzy, telekeçiligi we ösüşi üçin Hailinge has köp ýaşlary çekmelidigimizi we şäheri has halkara we ýaşlaşdyrmalydygymyzy görkezdi;Raýatlara dynç alyş we güýmenje üçin has köp ýer bermek üçin has möhüm durmuş faktorlaryny girizmeli;Epidemiýanyň kadaly öňüni almak we gözegçilikde saklamak, kärhanalaryň esasy jogapkärçiligini ýerine ýetirmek, raýatlary düzgünlere we bitewilige boýun egmek we howpsuz we durnukly sosial gurşawy bilelikde goramak üçin ähli tagallalary etmelidiris.


Iş wagty: Mart-22-2022